•  prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
•  wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów
•  bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
•  prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji
•  współpraca z audytorem Spółki
•  reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach
•  przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
Księgi Handlowe (KH) - Pełna księgowość
Książka przychodów i rozchodów (KPiR) - Księgowość uproszczona
•  bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych
•  prowadzenie ewidencji środków trwałych
•  naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji
•  prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług
•  obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
•  reprezentowanie w Urzędach Skarbowych
•  doradztwo w kwestiach podatkowych
• ewidencji przychodów,
• ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT
• ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
• sporządzenie rozliczeń rocznych
Ryczałt
KONTAKT

Biuro Rachunkowe ANAT
ul. Wiosny Ludów 63
02-495 Warszawa
(obok stacji PKP Ursus)


tel: 601 881 868
      661 500 904

e-mail: biuro@anat.com.pl